Skupiny NS Pálava


DNS Palavánek

V roce 1974 byl na malotřídní škole v Horních Věstonicích utvořen z iniciativy ředitelky školy Zlatislavy Krůzové národopisný kroužek, který příležitostně zpestřoval svými vystoupeními kulturně společenské akce v obci. Na práci kroužku se účastnili žáci 1. - 4. ročníku základní školy. Soubor pořídil kroje odpovídající Kyjovskému Dolňácku, konkrétně obci Ratíškovice a začal se repertoárem zaměřovat mimo tohoto regionu i na další oblasti, ze kterých lidé přicházeli osídlit pohraničí po II. světové válce. Od roku 1975 kroužek začíná pracovat pod názvem DNS Palavánek.

Do roku 1979 neměl soubor hudební doprovod. Od tohoto roku začíná soubor doprovázet CM Jana Vondráčka. Od roku 1982 začíná spolupráce se ZUŠ Mikulov, která (mimo krátkého přerušení v 90. letech) trvá dodnes.

Soubor byl ve své historii ohodnocen řadou ocenění z okresních, krajských i mezinárodních přehlídek, spolupracoval z Č(S)T, BROLNem a účastnil se mnoha domácích i zahraničních festivalů (např. Izegem- Belgie, Ankara- Turecko atd.). V roce 2005 zvítězil soubor na II. dětské olympiádě v Brně.

Vedoucími souboru jsou dnes Marie a Martina Dostálovy.

DNS Palavěnka

Palavěnka je nejmladší v řadě mikulovských souborů. I tento soubor vznikl na popud Zlatky Krůzové a tak je vznik i tohoto souboru spojen se ZŠ Dolní Věstonice a rokem založení je rok 1985. Původním záměrem vedoucí Mgr. Hany Štanclové bylo vytvoření přípravného oddělení s pohybovou výchovou pro Palavánek. Pravidelná koncepční práce prováděná formou hry zaujala děti natolik, že bylo možno vytvořit z přípravného oddělení soubor předškolního a mladšího školního věku. Palavěnka úspěšně vystupovala na okresních a krajských přehlídkách, festivalech, rakouském Grazu, ve vídeňském zámeckém divadle v Schönbrunnu, na slav¬nostech v Krumvíři, Lanžhotě, Rohatci, na mezinárodním festivalu v Luhačovicích.

Vedoucími souboru jsou dnes Vladimíra Bartošová a Martina Dostálová.

V roce 1990 se soubory přestěhovaly z Dolních Věstonic na DDM do Mikulova a v roce 2008 do prostor ZUŠ Mikulov, kde sídlí dodnes. V současnosti tvoří jejich základnu asi 60 dětí z Mikulova a okolí.

NS Pálava

Za všechno mohou rodiče a osudný masopust. To se v Horních Věstonicích kolem teh-dejší ředitelky místní malotřídky - Zlatislavy Krůzové - sice na její popud, ale jinak zcela spontánně, vytvořila skupina rodičů školních dětí. Rozhodli se v únoru 1975, že uspořádají horno-věstonický fašank i s obchůzkou po vesnici. Účinkující se do přípravy vrhli s plným nasa¬zením. Fašank nadchl veřejnost, ale hlavně ty, kteří ho připravili. Zpočátku se scházeli nepra¬videlně. Pořádali dožínky a v nově osídleném kraji obnovovali tradice hodů a vinobraní.


Podobu těchto slavností si sem lidé přinesli ze svých původních domovských oblastí. Vznik¬la národopisná skupina, která podnítila zvědavost nejen dalších obyvatel obce, ale také přes¬polních. Měla taneční skupinu, ženský a mužský sbor, doprovázela je dechová hudba p. Lukáška Z Bulhar a CM Slovácko z Mikulčic s primášem Líčeníkem. V roce 1979 se k taneční skupině přidala první cimbálová muzika, kterou vedl pan Jan Vondráček z Podivína. Tímto okamžikem nastal čas pro úvahy, jak co nejefektivněji naložit s nebývalou aktivitou a iniciativou. Z kroužku a později národopisné skupiny vzniklo umělecké těleso, které od roku 1979 zná široká veřejnost jako Národopisný soubor Pálava.

V počátcích své práce soubor systematicky a citlivě zpracoval materiál národopisných oblastí, které byly v kraji pod Pálavou zastoupeny skupina¬mi přistěhovaného obyvatelstva po 2. světové válce. Zpracoval projevy lidové kultury Podluží, Dolňácka a Kopanic. Později se přidala oblast Hanáckého Slovácka. Pro zpestření repertoáru zařadil soubor do svého programu začátku 90. let taneční suitu z východního Slovenska. Od r. 1993 nastává období lidové kultury moravských Chorvatů. Začíná další spolupráce s profesorkou Zdenkou Jelínkovou. Soubor začal uskutečňovat výsledky jejích výzkumných pra¬cí, začal zpracovávat její pásma a na základě sběratelské činnosti a historických podkladů se začalo pracovat na obnovení krojů. Tato náročná mravenčí práce byla korunována na 50. MFF ve Strážnici, kde byl soubor Pálava vyhlášen "laureátem" za obnovu krojů moravských Chorvatů.

V současné době tvoří základnu souboru na dvě desítky tanečníků z Mikulova a blízkého i vzdálenějšího okolí ve věkovém rozmezí 15 - 28 let v doprovodu cimbálové muziky Píšťalenka.

Vedoucími souboru jsou Petr Ševčík a Lenka Dostálová.

Pálavští senioři

V roce 1999 se skupina bývalých tanečníků souboru Pálava rozhodla neskončit se svou uměleckou činností a založili pod vedením Květy Škápíkové další složku národopisného spolku. Skupina, obsahující v současnosti 18 členů, se skládá z ženského sboru a 7 párů tanečníků. O doprovod této složky se stará cimbálová muzika Píšťalenka a také gajdošská muzika s gajdošem Radimem Bartošem.
Repertoár této složky tvoří lidové zvyky a tance z Hanáckého Slovácka, Podluží a tance Moravských Chorvatů.

Soubor se účastní kulturních akcí v Mikulově, domácích i zahraničních festivalů a pořádá mnoho volnočasových aktivit.

Vedoucí souboru je Ludmila Vlnková.


CM Píšťalenka

Historie cimbálové muziky Píšťalenka sahá do roku 1999, kdy spolu začalo hrát několik žáků Základní umělecké školy v Mikulově spíše pro vlastní pobavení. V počátcích jim pomohly odborné rady ing. Jiřího Vrbky a také Karla Martiše. Muzika se občas podílela na vystoupeních NS Pálava a několikrát doprovázela soutěžící na dětské pěvecké soutěži „Mikulovský zpěváček“. V roce 2001 odešlo několik členů za studiem do Brna a muzika přerušila svou činnost až do osudového zájezdu do Bulharska v roce 2004. Od té doby začala muzika pravidelně zkoušet a v roce 2007 převzala doprovod tanečních složek NS Pálava po CM Pálava.

V současné době má CM Píšťalenka šest členů.

prim a vedení - Helena Břečková ml.

terc - Zdeněk Slavík

cimbál - Jana Hladíková

violová kontra - Lenka Kapustová, Prokop Pokorný

kontrabas a gajdy - Radim Bartoš